260A0755

260A0749
260A0756

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

Cảm tác vía từ phụ Di Đà

0
Nguyện mọi người gấp gấp niệm Phật cầu vãng sanh, quyết dự Di Đà nguyện hải, quyết thọ Báo thân chốn...

TIN TỨC HOT